Reklamační řád

 

Reklamační řád


Studenti/klienti se v případě stížností či nespokojenosti s kvalitou výuky obracejí přímo na pobočku JŠ, která kurz organizuje. Ta reaguje v co nejkratší lhůtě a postupuje podle Reklamačního řádu, Obchodních či Smluvních podmínek – záleží na typu klienta (individuální, firemní, veřejný kurz).


Reklamační řád


Tento reklamační řád slouží k orientaci klienta jazykové školy Easyspeak, z.ú. (dále jen JŠ) v případech nespokojenosti s formou či kvalitou dodávaných jazykových služeb, konkrétně jazykové výuky.


Možné důvody reklamace/stížnosti ze strany klienta a navrhovaná řešení:

Nespokojenost s pedagogickým výkonem lektora

klient se spojí s manažerkou kurzu příslušné pobočky JŠ, ta analyzuje situaci a učiní adekvátní opatření, tedy např. konzultace se studenty / konzultace s lektorem / konzultace se zástupcem klienta / hospitace v kurzu daného lektora (dle situace).

v návaznosti na zjištěné skutečnosti a jejich povahu manažerka pobočky či metodička JŠ navrhne výměnu lektora nebo se s lektorem dohodne na metodických změnách.

Nespokojenost s metodickým obsahem kurzu

klient svůj požadavek řeší nejprve s lektorem; v případě potřeby se spojí s manažerkou příslušné pobočky JŠ / metodičkou a ta navrhne vhodné změny (učebnice, jiné zaměření kurzu, nový studijní plán, atp.).

Nespokojenost s dosaženými jazykovými znalostmi v určitém časovém úseku

metodička / manažer pobočky JŠ prošetří příčiny (nízká účast studenta na kurzu, nedostatečná příprava ze strany studenta, nedostatečná příprava ze strany lektora apod.) a přijme konkrétní opatření po dohodě s klientem tak, aby se zajistilo dosažení očekávaných výsledků v co nejkratší možné době.

Opakovaná reklamace/stížnost se stejným předmětem

kompetentní osoba JŠ se s klientem dohodne na individuální kompenzaci, kterou určí vedení JŠ.


Požadavek STORNA:

Individuální student (soukromá osoba, či student ve veřejném kurzu)

nárok vzniká v mimořádných životních situacích (tj. v případě úmrtí, stěhování, vážného zranění nedovolujícího žádným způsobem ve výuce pokračovat).

rozsah stornované částky je stanoven po dohodě s klientem.


ROZSAH A PODMÍNKY REKLAMACE/STÍŽNOSTI

Reklamaci/stížnost uplatňuje klient vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu pobočky JŠ, která daný kurz zajišťuje, nebo e-mailem na: info@easyspeak.cz.


 


 

 

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

jméno a příjmení klienta;

kontaktní údaje klienta;

popis předmětu reklamace/stížnosti.


 

Nebude-li zaslaná písemnost klienta obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.


 


 

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti:

JŠ je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od klienta, pokud se zástupce JŠ s klientem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na adresu příslušné pobočky JŠ.